Gedragscode

Als bestuur hebben we ervoor gekozen om een gedragscode in te voeren voor de spelers, de trainers, commissieleden, de ouders, de supporters en de bestuursleden zelf.

Sporten doe je voor je plezier. Als club stellen wij ons tot doel om ons niet alleen te focussen op de sportieve ontwikkeling van spelers maar ook aandacht te besteden aan sportief en respectvol gedrag van onze spelers en vrijwilligers. Onze vereniging, KV DOC wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportieve aanleg, culturele achtergrond, sekse of leeftijd.
Doel is om alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk te laten korfballen op een passend niveau.

Deze gedragscode vormt de basis voor de goede afspraken die wij in onze club maken. Zo willen we er aan bijdragen dat elke speler de veiligheid vindt binnen de vereniging, die hij/zij nodig heeft om met plezier te kunnen sporten. Daar waar nodig zullen wij passende maatregelen nemen wanneer sprake is van ongewenst gedrag binnen de vereniging.

De gedragscode is bedoeld voor onze leden, trainers, vrijwilligers en andere belanghebbenden bij onze vereniging. Hierin is terug te vinden wat er van haar/hem verwacht wordt maar ook wat hij/zij van onze vereniging mag verwachten. Voor jeugdleden geldt bovendien dat het wenselijk is dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de gedragscode. De gedragscode is er voor iedereen en dient door iedereen bij KV DOC te worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt van ons handelen.

Onze algemene uitgangspunten:

 1. We sporten met elkaar, sporten doe je samen; ook met de tegenstander.
 2. We gedragen ons sportief, ook als de tegenstander minder sportief is.
 3. We hebben respect voor de scheidsrechter, ook bij een (mogelijk) onterechte beslissing.
 4. Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 5. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 6. We dragen zorg voor het materiaal en de accommodatie
 7. Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang, er zijn twee zaken die apart genoemd dienen te worden: alcohol en tabak. Men dient deze op de accommodatie met mate te gebruiken en niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van de jeugd dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld dat men geeft aan de jeugdige spelers.
 8. Een vereniging draait op veel vrijwilligers. Dat betekent dat wij van onze leden en van ouders van (jeugd)leden een inspanning verwachten voor bepaalde taken die noodzakelijk zijn om een vereniging te laten functioneren.
 9. Wij verwachten van onze leden en van vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de vereniging dat ze op de hoogte zijn van de gedragscode.

Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers:

 1. De vrijwilliger/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger/begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger/begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger/begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger/begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger/begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De vrijwilliger/begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger/begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De vrijwilliger/begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Sancties
Sancties kunnen worden opgelegd door het bestuur indien betrokken leden, trainers c.q. vrijwilligers niet voldoen aan de gedragscode. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast, er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende sancties die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door het KNKV gehanteerde tuchtregeling.

Meldingen
Als er door een lid of betrokkenen van KV DOC ongewenst gedrag is gesignaleerd dan heeft het de voorkeur om dit eerst met de betreffende persoon of personen en (een afvaardiging van) het bestuur op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden of is de drempel te groot om het in deze sfeer op te lossen dan heeft men de mogelijkheid om een melding te doen bij de Vertrouwenspersoon.

Aanstellen vrijwilligers en trainers/coaches.
Bij het aanstellen van vrijwilligers, waarbij nadrukkelijk ook bedoeld zijn trainers en coaches, die middels het uitoefenen van hun activiteiten in een machtspositie kunnen verkeren ten opzicht van minderjarigen, wordt het volgende proces gevolgd:

De commissie voor wie de nieuwe vrijwilliger gaat werken, zal een kennismakingsgesprek met de potentiële vrijwilliger houden. De vrijwilliger wordt gewezen op de gedragscode. Indien van toepassing zal in het gesprek gevraagd worden naar de motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen werken, naar zijn werkervaring en referenties bij vorige organisaties.

Een vergelijkbare aanpak wordt gevolgd voor de trainers/coaches. De TC Jeugd heeft een gesprek met de nieuwe trainers/coaches en wijst op de gedragscode. Vervolgens krijgen ze van de wedstrijdsecretarissen een mail met een link naar de Gedragscode.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Van alle vrijwilligers die binnen de vereniging werken met minderjarigen zal een verklaring omtrent gedrag worden verlangd. Een VOG is een verklaring, waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd, die een risico vormen voor de functie(het vrijwilligerswerk), waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand, die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen, geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger. Een VOG moet samen met de kandidaat aangevraagd worden via de website van het Ministerie van Justitie en is gratis voor vrijwilligers, die werken met jeugd.

Eenmaal per jaar in de maand september wordt een inventarisatie gedaan van alle vrijwilligers waarvan KV DOC volgens deze gedragscode een VOG tot haar beschikking zou moeten hebben. Alle ontbrekende VOG en alle aanwezige VOG met een afgiftedatum van meer dan drie jaar in het verleden, worden aangevraagd, respectievelijk opnieuw aangevraagd. De VOG is een momentopname. Aan de VOG is geen geldigheidsduur verbonden. Het NOC*NSF en de KNKV stellen dat een VOG in principe elke 3-5 jaar herijkt moet worden.
Het bestuur is eigenaar van de VOG, coördineert de aanvragen en beheert de mutaties.