Annuleringsbeleid


Bij DOC verkopen wij tijdens een bepaalde periode clubloten via de webshop van onze website. Omdat bij online aankopen altijd duidelijk moet zijn waar je bij je aankoop aantoe bent, zijn hier enkele voorwaarden uitgeschreven m.b.t. het annuleren van een aankoop.

Herroepingsrecht

• De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een club lot gedurende een bedenktijd van 28 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. DOC mag vragen naar de reden van annuleren, maar dit niet verplichten.
• De 28 dagen bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft betaald via de webshop. De administratieve datum van de betaling is hierin leidend.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
• De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als DOC hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail bericht naar info@kvdoc.nl of op andere duidelijke wijze aan DOC.
• Zo snel mogelijk, maar binnen 28 dagen vanaf de mailing, stuurt de consument het item terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren.
• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument..
• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
• Als DOC de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zonder uitstel een ontvangstbevestiging.
• DOC vergoedt alle betalingen van de consument door DOC in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zonder uitstel maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt.
• DOC gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.